NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Hírek, információk

Felhívás helyiség bérletre


A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 4, a továbbiakban: NAIK) felhívást hirdet a Gödöllői Járási Földhivatal által 8044/2/N helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. szám alatti telephelyen található 8044/2 helyrajzi számú ingatlanon található 8044/2/S helyrajzi számú 23. számú „C” épületben a 8. számú 58,64 m2alapterületű raktár helyiség, a 9. számú 114,98  m2alapterületű műhely helyiség, és a 10. számú 16,58 m2alapterületű műhely helyiség mindösszesen 190,2 m2alapterületű helyiség három éves heti 4 óra időtartamú bérletére. Minimális bérleti díj összege 32 000 +ÁFA. Az elbírálás szempontja a bérlemény célzott funkciója és a bérleti díj mértéke
 
Az ajánlatot legkésőbb 2016. június 01. 12:00 óráig kell benyújtani a 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. szám alatt vagy, ezen címre megküldve 2 darab eredeti példányban. Az ajánlatban meg kell adni a megajánlott bérleti díj havi összegét, és a bérlemény tervezett funkcióját. Az ajánlat kötelezően tartalmazza a 2007. § CVI. 25. § (1) bekezdésben előírtaknak való megfelelést biztosító nyilatkozatot és az ajánlattevő kötelezettség vállalását a 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (11) bekezdésben foglaltaknak való megfelelésre vonatkozóan.
 
A NAIK az ajánlatokat a legmagasabb ajánlati ár alapján bírálja el. Ajánlattevő alkalmas a szerződéskötésre, ha nem áll a kizáró okok hatálya alatt és a bérleményben tervezett tevékenysége megfelel a bérlemény rendeltetésének és funkciójának.
 
A NAIK a nyertes ajánlattevővel bérleti szerződést köt. A bérleti díj fedezetet nyújt a bérlemény használatára, a részleges takarítására, a fűtésre, a víz- és csatornahasználatra, a kommunális hulladék elszállítására, a világításra, a közös helyiségek intézményi rendszerinti használatára. A bérlő a bérleti díjat minden hónap 10. napjáig előre köteles átutalással megfizetni. A bérleti szerződés időtartama alatt rendes felmondásnak nincs helye.
 
Az ajánlatban az ajánlattevőnek a mellékelt minta szerint nyilatkoznia kell, hogy vele szemben nem állnak fenn az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok, és a szerződés megkötéséhez a jogszabályi feltételeknek megfelel.
 
Természetes személy ajánlattevőnek az ajánlattal egyidejűleg hatósági bizonyítvánnyal igazolnia kell, hogy vele szemben nem áll fenn az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok.
 
A NAIK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (11) bekezdése szerint szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely a szerződésben vállalja, hogy
a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.
 
A pályázatokat a NAIK várhatóan 2016. június 15. napjáig elbírálja és döntést hoz a megajánlott bérleti díj alapján, a tervezett funkció figyelembevételével. A NAIK a pályázókat a döntésről legkésőbb 5 munkanapon belül levélben értesíti.
 
A NAIK fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett ajánlatoktól függetlenül az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, illetve elálljon szerződéskötési szándékától.

Honlapkészítés: Gigahertz Hungary Kft.